Rosskopf, Rothkopf und Stolzenberg

Nochmal ein Blick auf die Bercherspitz.
16.02.2019

rosskopf-rothkopf-stolzenberg-023.jpg